VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG GIỆTSÊMANIA

VƯƠNG CUNG THÁNH ĐƯỜNG GIỆTSÊMANIA
Phía bên núi nơi nhà thờ "Kinh Lạy Cha" chúng tôi đi xuống núi một đoạn khoảng vài trăm mét về hướng Giêrusalem, nơi đây có "Vườn Cây Dầu" mà trong sách vở thường gọi…