Chúng Tôi Ăn Chay Sao Ngài Không Thấy

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, văn bản
Is 58, 1-9
Thứ sáu sau thứ tư lễ tro

Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau
Nằm trên vải thô con kêu cầu lên Chúa
Chúa lại thích mở xích xiềng trói bủa
Trả tự do cho người bị cùm gông.

Ánh sáng con sẽ rực phía trời đông
Vết thương con sẽ mau lành da thịt
Đức công chính sẽ mở đường con biết
Vinh quang Ngài bao bọc phía sau con.

Loại khỏi tâm con điều gieo héo hon
Nào cùm gông gây bao tệ hại
Khi gian nguy khi rơi vào thất bại
Con kêu cầu Chúa đáp lại TA ĐÂY.

Đâu ý tốt lành khi con ăn chay
Đừng nại ăn chay để xin thêm ơn Chúa
Ý lành ngay lộc sinh tràn ứa
Đừng ăn chay không san xẻ miếng ăn.

Hãy chia cơm cho kẻ đói ăn
Rước vào nhà cho người nơi cư ngụ
Lòng chay tịnh xin làm nơi cư trú
Con mời Ngài đến ngự ở tâm con.

Kim Hai Pham Thi.