Trang Thơ Dân Chúa

LẬP NÊN PHÉP RỬA

 

Chẳng phải tội nhân, gánh tội trần

Hạ mình nhận phép rửa phàm nhân

Giê-su Thiên Chúa, Người khiêm hạ

Gánh lấy tội trần đầy ái nhân

 

Phép rửa Gio-an chỉ bởi nước

Phép rửa Giê-su bởi Thánh Thần

Dấu chỉ chu toàn nhân loại tính

Đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng toàn năng./.

 

P. Trần Đình Phan Tiến ( nguồn: Lòng Chúa thương xót liên giáo phận )