Trang Thơ Dân Chúa

Phép lạ đầu tiên tại Ca Na

 

(Cảm nhận và suy niệm từ Ga 2, 1-12)

Chúa và Mẹ tham gia tiệc cưới
Tại Cana cùng với môn đồ.
Xảy ra một chuyện bất ngờ,
Nửa chừng tiệc cưới rượu nho hết rồi.
Ý Mẹ muốn Ngôi Lời rạng vẻ,
Chúa bỏ qua, nhưng Mẹ ép nài,
Gọi người giúp việc tới ngay,
Chúa đành ra lệnh chất đầy sáu chum…
Chúa lại bảo ngôi trùm giúp việc
Múc rượu đưa quản tiệc tiếp tân.
Bất ngờ, quản tiệc phân vân,
Rượu ngon sao để cuối phần tiệc vui ???

***
Thánh sử chép: đây là phép lạ
Lần đầu tiên Chúa đã thực thi,
Vâng theo ý Mẹ từ bi,
Dạy người môn đệ kiên trì tín trung ...

Thế Kiên Dominic ( nguồn: Văn thơ công giáo )