Trang Thơ Dân Chúa

VÌ YÊUVì yêu Chúa đã vâng Lời
Thánh Ý Cha Cả dù đời đắng cay
Vì yêu Chúa phải giáng trần
Mang thân yếu đuối kiếp người trần gian
Vì yêu Chúa đã ân ban
Hiến dâng mạng sống vì người mình yêu
Vì yêu Chúa chịu nhục hình
Chết treo Thánh Gía phơi mình trên cao
Dù bao cay đắng tủi sầu
Nhưng Tình Yêu Chúa đâu gì cao hơn
Tạ ơn Tình Chúa muôn vàn
Con đây tội lỗi đáng gì Chúa ơi!
Vì yêu Chúa vẫn đợi chờ
Mở đường ân phúc quay về bên Cha. Amen

Thanh Thuỷ HBA ( nguồn: Facebook )