Trang Thơ Dân Chúa

Mẹ Sầu Bi Xin Giúp ConTrong hình ảnh có thể có: 1 người, cận cảnh

Trên đường Thập Giá lên núi sọ

Mẹ theo dõi Con suốt con đường

Thập Giá nặng vai Con vấp ngã

Mẹ đau như giao thấu vào lòngQuân dữ xô ngã Con sõng soài

Đinh sắc đóng thấu cả hai tay

Hai chân kéo dãn xuống lỗ sẵn

Quặn đau tim Mẹ máu dồn đầy !Dưới chân Thập Giá Mẹ ngước trông

Trái Tim Con Mẹ Máu tuôn ròng

Dòng Nước tuôn trào Ơn Cứu Độ

Trái Tim của Mẹ cũng hiệp côngTháo đinh Con Mẹ khỏi Thập hình

Tay ôm Người Con phút lặng thinh

Rơi lệ ! Tim Mẹ sầu bi quá

Chúa Tể Càn Khôn chịu nhục hình !*Mẹ ơi ! xin Mẹ thương tình

Giúp con thấy Mẹ một mình thương đau

Dõi theo Con Mẹ khổ sầu

Trên đường Thập Giá nhiệm mầu vì con

 
Giúp con cải thiện tâm hồn

Giúp con sám hối thật lòng ăn-năn

Phạm nhiều trong mỗi giới răn

Vẫn chưa thống hối ngàn lần xin tha

 
Giúp con vào chốn giao hòa

Xin ơn xá tội thật thà lòng ngay

Mẹ Sầu Bi hỡi ! từ đây

Con là con Mẹ mỗi ngày xin vâng

 
Lời Con của Mẹ đã ban

Chính đây là Mẹ của con muôn đời

Con xin tận hiến trọn đời

Cả hồn lẫn xác : Mẹ ơi ! giữ gìn.

ST