Trang Thơ Dân Chúa

Phải chăng hoang quốc...

PHẢI CHĂNG HOANG QUỐC ...

Ngô khách qua đây lập phố làng

Tả dần, nị xị thật nghênh ngang

Đem trò đểu giả  từ phương Bắc

Giở mánh gian lừa  khắp cõi Nam

Ai rước  nguyên chùm sang ngọt xớt

 

Ai mời cả đám ở yên lành

Hay là vắng chủ nên vào láo

Chẳng lẽ đất này đã bỏ hoang ?

 

CAO BỒI GIÀ  02-12-2013

BÀI HỌA: RƯỚC VOI DÀY MẢ TỔ

 

Chúng rước giặc qua lập xóm làng

Nước nhà đã xẻ dọc cưa ngang

Tà quyền phản quốc cùng quân bắc

Độc ác hung hăng diệt nước Nam

 

Cõng rắn cắn người, gây sóng gió

Rước voi dày mả, có đâu lành 

Nị hi bín tẻng nghênh ngang láo

Dưới mắt giặc tàu như đất hoang.

 

Thanh Sơn 04.12.2013