Trang Thơ Dân Chúa

Chiếc áo không làm nên thầy tu !!

 

CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU!!

 

Chiếc áo dài vạt dài vạt ngắn

Chẳng bao giờ đứng đắn thẳng ngay

"Trên đội dưới đạp" thẳng tay

Làm quan ăn hại, loại này đáng khinh.

 

Chiếc áo thụng xúng xính dạo quanh

Lụa che khuất lưu manh tâm tà

Mượn danh đem bịp các bà

Gom hết của cải mọi nhà dâng trao

 

Tà áo thụng làm sao che nổi

Tâm mãng xà bỉ ổi hôi tanh

Đời khinh những loại quốc doanh

Bình phong Chúa, Phật giả danh tu hành 

 

Rồi sẽ phải tan tành sụp đổ

Cuối đời ngươi sẽ khổ muôn năm

"Ác giả ác báo" đến thăm

Rồi ra sau sẽ lạnh căm đời đời

 

Sống giản dị nói lời ngay thẳng

Tâm trong lành sẽ chẳng sợ chi

Đạo ngay ta tiến ngại gì

Trong ta có Chúa cùng đi bên mình.

 

Trầm Hương Thơ 18.09.2013