Truyện Kiều ( Tú Bà và Lầu xanh )

BY: HOÀNG THẠCH

 

1- Đại ý các đoạn thơ nói về Tú Bà và Lầu Xanh:

 

Mã Giám Sinh bỏ tiền cưới Kiều không phải để làm vợ mà bán nàng cho chủ…

Truyện Kiều (Kiều bán mình chuộc Cha)

BY: HOÀNG THẠCH

 

1- Đại ý đoạn Kiều bán mình chuộc cha

 

Sau khi nghe lời thằng bán tơ tố cáo, một trong bọn tham quan tên là Chung, giả nhân giả nghĩa…