Lịch phụng vụ tháng 3. 2015

 

ThanhGiuseTho-KhucCamTa net

Tháng Ba 2015

Chúa Nhật 1 Tm Chúa Nhật Thứ Hai Mùa Chay St 22:1-2,9,10-13,15-18 Tv 116:10,15,16-17,18-19 Rm 8:31-34 Mc 9:2-10 Thánh Vịnh Tuần 2 11-1 (AL)

Thứ Hai 2 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Hai Mùa Chay Ðn 9:4-10 Tv 79:8,9,11,13 Lc 6:36-38 12-1 (AL)

Thứ Ba 3 Tm Chân Phước Katharine Drexel, Đt Is 1:10,16-20 Tv 50:8-9,16-17,21,23 Mt 23:1-12 13-1 (AL)

Thứ Tư 4 Tm Thánh Casimir Hc 18:18-20 Tv 31:5-6,14,15-16 Mt 20:17-28 14-1 (AL)

Thứ Năm 5 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Hai Mùa Chay Hc 17:5-10 Tv 1:1-2,3,4,6 Lc 16:19-31 15-1 (AL)
Thứ Sáu 6 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Hai Mùa Chay St 37:3-4,12-13,17-28 Tv 105:16-17,18-19,20-21 Mt 21:33-43,45-46 16-1 (AL)

Thứ Bảy 7 Tm Thánh Perpetua và Felicity, Tđ Mk 7:14-15,18-20 Tv 103:1-2,3-4,9-10,11-12 Lc 15:1-3,11-32 17-1 (AL)

Chúa Nhật 8 Tm Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Chay Xh 20:1-17;20:1-3,7-8,12-17 Tv 19:8,9,10,11 1 Cr 1:22-25 Ga 2:13-25 Thánh Vịnh Tuần 3 18-1 (AL)

Thứ Hai 9 Tm Thánh Frances thành Rôma, Tu Sĩ 2 V 5:1-15 Tv 42:2-3;43:3-4 Lc 4:24-30 19-1 (AL)

Thứ Ba 10 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Ba Mùa Chay Ðn 3:25,34-43 Tv 25:4-5,6-7,8-9 Mt 18:21-35 20-1 (AL)

Thứ Tư 11 Tm Thứ Tư Tuần Thứ Ba Mùa Chay Ðnl 4:1,5-9 Tv 147:12-13,15-16,19-20 Mt 5:17-19 21-1 (AL)

Thứ Năm 12 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Ba Mùa Chay Hc 7:23-28 Tv 95:1-2,6-7,8-9 Lc 11:14-23 22-1 (AL)

Thứ Sáu 13 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Ba Mùa Chay Hs 14:2-10 Tv 81:6-8,8-9,10-11,14,17 Mc 12:28-34 23-1 (AL)

Thứ Bảy 14 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Ba Mùa Chay Hs 6:1-6 Tv 51:3-4,18-19,20-21 Lc 18:9-14 24-1 (AL)

Chúa Nhật 15 Tm Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Chay 2 Sb 36:14-16,19-23 Tv 137:1-2,3,4-5,6 Ep 2:4-10 Ga 3:14-21 Thánh Vịnh Tuần 4 25-1 (AL)

Thứ Hai 16 Tm Thứ Hai Tuần Thứ Tư Mùa Chay Is 65:17-21 Tv 30:2,4,5-6,11-13 Ga 4:43-54 26-1 (AL)

Thứ Ba 17 Tm Thánh Patrick, Tiến Sĩ Ed 47:1-9,12 Tv 46:2-3,5-6,8-9 Ga 5:1-3,5-16 27-1 (AL)

Thứ Tư 18 Tm Thánh Cyril đệ Jerusalem, Gmtsht Is 49:8-15 Tv 145:8-9,13-14,17-18 Ga 5:17-30 28-1 (AL)

Thứ Năm 19 Tr Thánh Giuse Bạn Đức Mẹ Maria Xh 32:7-14 Tv 106:19-20,21-22,23 Ga 5:31-47 29-1 (AL)

Thứ Sáu 20 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Tư Mùa Chay Kn 2:1,12-22 Tv 34:17-18,19-20,21,23 Ga 7:1-2,10,25-30 1-2 (AL)

Thứ Bảy 21 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Tư Mùa Chay Hc 11:18-20 Tv 7:2-3,9-10,11-12 Ga 7:40-53 2-2 (AL)

Chủ Nhật 22 Tm Chúa Nhật Thứ Năm Mùa Chay Hc 31:31-34 Tv 51:3-4,12-13,14-15 Dt 5:7-9 Ga 12:20-33 Thánh Vịnh Tuần 1 3-2 (AL)

Thứ Hai 23 Tm Thánh Turibius đệ Mogrovejo, Gm Ðn 13:1-9,15-17,19-30,33-62;Ðn 13:41-62 Tv 23:1-3,3-4,5,6 Ga 8:1-11;Ga 8:12-20 4-2 (AL)

Thứ Ba 24 Tm Thứ Ba Tuần Thứ Năm Mùa Chay Ds 21:4-9 Tv 102:2-3,16-18,19-21 Ga 8:21-30 5-2 (AL)

Thứ Tư 25 Tr Lễ Truyền Tin Ðn 3:14-20,91-92,95 Ðn 3:52,53,54,55,56 Ga 8:31-42 6-2 (AL)

Thứ Năm 26 Tm Thứ Năm Tuần Thứ Năm Mùa Chay St 17:3-9 Tv 105:4-5,6-7,8-9 Ga 8:51-59 7-2 (AL)

Thứ Sáu 27 Tm Thứ Sáu Tuần Thứ Năm Mùa Chay Hc 20:10-13 Tv 18:2-3,3-4,5-6,7 Ga 10:31-42 8-2 (AL)

Thứ Bảy 28 Tm Thứ Bẩy Tuần Thứ Năm Mùa Chay Ed 37:21-28 Hc 31:10,11-12,13 Ga 11:45-57 9-2 (AL)

Chúa Nhật 29 Đ Chúa Nhật Lễ Lá Is 50:4-7 Tv 22:8-9,17-18,19-20,23-24 Pl 2:6-11 Mc 14:1;15:47;Mc 15:1-39 10-2 (AL)

Thứ Hai 30 Tm Thứ Hai Tuần Thánh Is 42:1-7 Tv 27:1,2,3,13-14 Ga 12:1-11 11-2 (AL)

Thứ Ba 31 Tm Thứ Ba Tuần Thánh Is 49:1-6 Tv 71:1-2,3-4,5-6,15,17 Ga 13:21-33,36-38 12-2 (AL)

Khách truy cập

Hôm nay:3162
Hôm qua:16063
Tuần này:82288
Tháng này461066
Số Lượt Truy Cập:32696751
Số khách đang Online 180