31/5 Vinh dự và trách nhiệm của kẻ làm con Thiên Chúa

bn 3-192x200“VINH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KẺ LÀM CON THIÊN CHÚA’’

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B (31/05/2015)

[Đnl 4,32-34.39-40; Rm 8,14-17; Mt 28, 16-20]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Có hai tình trạng đáng mọi Ki-tô hữu phải suy nghĩ: Tình trạng thứ nhất là dường

như trên thế giới này càng ngày càng có nhiều người chối bỏ hay làm ngơ không

quan tâm gì tới Thiên Chúa. Tình trạng thứ hai là trong Giáo Hội có khá nhiều giáo

dân không cảm nghiệm được niềm hạnh phúc và vinh dự được làm con Thiên Chúa!

Vậy xin trân trọng kính mời các bạn hãy đọc thật kỹ ba bài Sách Thánh của Lễ Chúa

Ba Ngôi hôm nay và suy đi nghĩ lại trong lòng để cảm nghiệm được ơn phúc mà

Thiên Chúa Ba Ngôi đã khứng ban cho các bạn và tôi, để từ đó chúng ta đem hết

thiện chí và khả năng ra làm chứng cho Thiên Chúa là Cha của chúng ta và của mọi

người cũng như của mọi dân tộc.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Đnl 4,32-34.39-40): Trên trời cao cũng như dưới đất thấp,

chính Đức Chúa là Thiên Chúa, và ngoài Người ra không có thần nào khác.

32 Khi ấy ông Mô-sê nói với dân Ít-ra-en rằng: Anh (em) cứ hỏi những thời xa xưa,

thời có trước anh (em), từ ngày Thiên Chúa dựng nên con người trên mặt đất; cứ hỏi

từ chân trời này đến chân trời kia: có bao giờ đã xảy ra chuyện vĩ đại như thế, hay

có ai đã nghe điều giống như vậy chăng? 33 Có dân nào đã được nghe tiếng Thiên

Chúa phán từ trong đám lửa như anh (em) đã nghe, mà vẫn còn sống không? 34 Hoặc

có thần nào đã ra công đi chọn lấy cho mình một dân tộc từ giữa một dân tộc khác,

đã dùng bao thử thách, dấu lạ, điềm thiêng và chinh chiến, đã dang cánh tay mạnh

mẽ uy quyền, gây kinh hồn táng đởm, như Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã

làm cho anh em tại Ai Cập, trước mắt anh (em) không?

39 Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao cũng

như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào khác nữa.

40 Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi truyền

cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh phúc,

và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), vĩnh

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 8,14-17): Anh em đã lãnh nhận Thần Khí làm cho anh

em nên nghĩa tử nhờ đó chúng ta được kêu lên: “Áp-ba! Cha ơi!”

14 Thưa anh em, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái

Thiên Chúa. 15 Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở

thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử,

nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " 16 Chính Thần Khí chứng thực cho

thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. 17 Vậy đã là con, thì cũng là

thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì

một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 28,16-20): Anh em hãy làm phép rửa cho muôn

dân nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

16 Khi ấy mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền

cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài

nghi. 18 Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên

trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép

rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân

giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa:

1o) Bài đọc 1 (Đnl 4,32-34.39-40) là những lời của ông Mô-sê thuyết phục những

người dân Ít-ra-en nổi tiếng là “cứng đầu cứng cố” để họ nhận ra những kỳ công mà

Thiên Chúa đã làm cho họ mà trung tín tôn thờ một mình Người. Quả thật Thiên

Chúa đã chọn họ làm dân riêng, đã cho họ thấy quyền năng và vinh quang cao cả

của Người trong cuộc giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ Ai-cập cũng như đã cho họ thấy

Người trong bụi gai bốc cháy. Đáp lại dân Ít-ra-en luôn sẵn sàng lãng quên những

công ơn và tình yêu thương của Thiên Chúa và nghi ngờ Người mà đi tìm các ‘thần

2o) Bài đọc 2 (Rm 8,14-17) là một đoạn của thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Rô-

ma, trong đó Thánh Tông đồ khẳng định những ai được Thần Khí Thiên Chúa

hướng dẫn thì là con Thiên Chúa. Mà một khi đã là con Thiên Chúa thì có quyền gọi

Thiên Chúa là Cha: “Cha ơi = Áp-ba” và được sống trong tự do, không còn sợ sệt

chi nữa. Một khi đã là con Thiên Chúa thì cũng là người thừa kế của Thiên Chúa, là

đồng thừa kế với Chúa Giê-su Ki-tô nên sẽ được hưởng công nghiệp và vinh quang

3o) Bài Tin Mừng (Mt 28,16-20) là tường thuật của Thánh Mát-thêu Tông đồ về

lần hiện ra của Chúa Giê-su Phục Sinh ở Ga-li-lê. Trong lần hiện ra này, Chúa Giê-

su sai các môn đệ đi đến với muôn dân để làm cho họ trở thành môn đệ của Người,

để làm phép Rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Một

Chúa Ba Ngôi) và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Chúa Giê-su đã dạy. Chúa Giê-su

khẳng định với các môn đệ quyền năng (trên trời dưới đất) của Người và hứa sẽ ở

cùng các ông mọi ngày cho đến tận thế.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa:

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là các Ki-tô hữu phải biết nhận ra hồng ân cao cả

Thiên Chúa Ba Ngôi đã ban cho mình mà cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng và lấy làm

* Chúa Cha đã chọn chúng ta làm dân riêng, đã giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ,

đã tỏ mình ra với chúng ta trong sa mạc.

* Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng ta và cho chúng ta được làm con cái của

Thiên Chúa, có quyền gọi Thiên Chúa là Cha và quyền sống tư cách của một con

người tự do. Là con Thiên Chúa cũng là kẻ thừa kế của Thiên Chúa và là đồng thừa

kế công nghiệp cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô.

* Chúa Giê-su Ki-tô đã chọn chúng ta làm môn đệ và đã sai chúng ta đến với muôn

dân để giúp họ trở thành môn đệ của Người, sống căn tính hay ơn gọi môn đệ

(discipleship) Chúa Giê-su Ki-tô như chúng ta. Người cũng chọn và sai chúng ta

làm phép rửa cho những ai nhận biết và tin theo Người. Chúa Giê-su Ki-tô hứa luôn

ở bên chúng ta và đồng hành với chúng ta trong cuộc sống và trong sứ mạng được

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY

4.1 Sống với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần (Chúa Ba Ngôi) Đấng muốn

và làm cho chúng ta thành con của Người và sống tình thảo kính với Người.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là chúng ta sống VINH DỰ & TƯ CÁCH của

những kẻ làm CON Thiên Chúa Ba Ngôi (Cha, Con và Thánh Thần):

* Làm con Thiên Chúa thì sống thảo hiếu phụng thờ Thiên Chúa, và chỉ tôn thờ một

mình Thiên Chúa mà thôi và xem nhẹ coi khinh mọi thứ khác (chức quyền, danh

vọng, của cải, lạc thú) trên đời này.

* Làm con Thiên Chúa thì có lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao và tình thương

mà Thiên Chúa thực hiện và dành cho chúng ta.

* Làm con Thiên Chúa thì biết tuân theo mệnh lệnh của Chúa Giê-su Ki-tô mà đến

với lương dân để giúp họ trở thành môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô và rửa tội cho họ

nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

Cách thứ nhất: (Lời nguyện cộng đồng):

5.1 «Vậy hôm nay, anh (em) phải biết và để tâm suy niệm điều này: trên trời cao

cũng như dưới đất thấp, chính Đức Chúa là Thiên Chúa, chứ không có thần nào

khác nữa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho ngày càng có nhiều người nhận ra

Chúa là Thiên Chúa duy nhất.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.2 «Anh (em) phải giữ các thánh chỉ và mệnh lệnh của Người, mà hôm nay tôi

truyền cho anh (em); như vậy anh (em) và con cháu anh (em) sau này sẽ được hạnh

phúc, và anh (em) sẽ được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh

(em), vĩnh viễn ban cho anh (em).» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki-

tô hữu biết tuân giữ thánh chỉ và mệnh lệnh của Chúa để được hạnh phúc thật mà

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.3 «Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô

lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó

chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi!» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả

các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta để mọi người cảm nhận được Tình

Cha của Thiên Chúa mà sống và chuyện trò với Chúa như một người con nhỏ của

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.4 «Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho

muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con

và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em.»

Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho càng ngày càng có nhiều Ki-tô hữu dấn thân vào

cánh đồng truyền giáo, loan báo Tin Mừng và giúp các tân tòng trở thành môn đệ

của Chúa Ki-tô Giê-su!

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.5 «Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện

cho chính chúng ta được ơn tin tưởng phó thác vào sự hiện diện thần linh và quyền

năng của Chúa Ki-tô trong đời sống và hoạt động tông đồ của chúng ta.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

Cách thứ hai: (Lời nguyện cá nhân):

1. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã

chọn chúng con làm DÂN RIÊNG của Cha! Xin Cha giúp chúng con sống trọn vẹn

tư cách là DÂN RIÊNG của Cha giữa lòng thế giới “vừa vô thần mà lại vừa đa thần”

2. Lạy Thánh Thần Thiên Chúa, chúng con chúc tụng, ngợi khen Chúa và cảm tạ, vì

Chúa đã làm cho chúng con trở nên CON CÁI của Thiên Chúa, có quyền gọi Thiên

Chúa là Cha và quyền đồng thừa kế công trình cứu độ của Chúa Giê-su Ki-tô. Xin

Thần Khí Chúa giúp chúng con sống trọn tư cách là CON CÁI Thiên Chúa, là đồng

thừa kế của Chúa Giê-su Ki-tô giữa lòng thế giới “ngỗ nghịch và bất hiếu” của ngày

3. Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì Chúa

đã chọn chúng con làm MÔN ĐỆ của Chúa, đã sai chúng con đến với lương dân để

giúp họ trở thành môn đệ của Chúa. Chúa cũng đã hứa ở cùng chúng con mọi ngày

cho đến tận thế! Xin Chúa ban cho chúng con LÒNG TIN, SỨC MẠNH & SỰ

KHÔN NGOAN để chúng con chu toàn mệnh lệnh của Chúa giữa lòng thế giới “vô

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:5834
Hôm qua:17040
Tuần này:116151
Tháng này482345
Số Lượt Truy Cập:36004309
Số khách đang Online 281