07/6 Giao Ước Tình Yêu

GIAO ƯỚC TÌNH YÊU!'' CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN NĂM B

LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KI­TÔ (07/06/2015)

[Xh 24,3­8; Dt 9,11­15; Mc 14, 12­16.22­26]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bao lâu các công ty, xí nghiệp chưa ký kết được các hợp đồng làm ăn buôn bán thì
các công ty, xí nghiệp ấy còn bị đe dọa bởi tình trạng thiếu việc làm sẽ dẫn tới việc
đóng cửa. Bao lâu các nước trong một vùng chưa ký kết được với nhau những hiệp
ước an ninh, hòa bình thì bấy lâu các nước ấy còn bị đe dọa bởi xung đột và chiến
tranh. Bao lâu loài người chưa có được một giao ước với Thiên Chúa thì loài người
còn sống trong vô vọng. Nhưng Thiên Chúa đã đi bước trước trong việc thiết lập
giao ước tình yêu với loài người khi Người cứu Ít­ra­en khỏi cảnh nô lệ Ai­cập và
ký kết với họ giao ước Xi­nai. Đó là giao ước cũ và là hình bóng của một giao ước
mới mà Thiên Chúa đã ký kết mấy ngàn năm sau với toàn nhân loại nơi Con Một
Yêu Dấu của Người. Giao ước cũ được ký kết bằng/nhờ máu chiên bò. Còn giao
ước mới được ký kết bằng/nhờ Máu Châu Báu của Chúa Giê­su Ki­tô, Con Một
Thiên Chúa đã đổ ra trên thập giá. Chúng ta mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa trong
tâm tình cảm tạ tri ân khi hiện tại hóa Giao Ước Tình Yêu ở núi Xi­nai và đồi Golgo­tha!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Xh 24,3­8): Đây là máu Giao Ước Thiên Chúa đã lập với
anh em.
3 Ngày từ núi Xi­nai xuống, ông Mô­sê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và
mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ
thi hành." 4 Ông Mô­sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm,
lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít­ra­en.
5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít­ra­en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò
làm hy lễ kỳ an tế Đức Chúa. 6 Ông Mô­sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái
chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân
nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân
theo." 8 Bấy giờ, ông Mô­sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Đây là máu giao ước Đức
Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này."
2.2 Trong bài đọc 2 (Dt 9,11­15): Máu của Đức Ki­tô thanh tẩy lương tâm
chúng ta.
11 Thưa anh em, Đức Ki­tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương
lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái lều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không
do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Người
đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của
mình, Người vào chỉ một lần thôi, và đã lãnh được ơn cứu chuộc vĩnh viễn cho
chúng ta. 13 Vậy nếu máu các con dê, con bò, nếu nước tro của xác bò cái, đem rảy
lên mình những kẻ nhiễm uế còn thánh hoá được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở
nên trong sạch, 14 thì máu của Đức Ki­tô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ Thánh
Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki­tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn dâng lên Thiên
Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự
chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. 15 Bởi vậy, Người là
trung gian của một Giao Ước Mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta
đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi
quyền lãnh nhận gia nghiệp vĩnh cửu Thiên Chúa đã hứa.
2.3 Trong bài Tin Mừng(Mc 14,12­16.22­26): Đây là Mình Thầy. Đây là Máu
Thầy,
12 Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh không men, là ngày sát tế chiên
Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê­su: "Thầy muốn chúng con đi dọn cho
Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?"

13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ: "Các anh đi vào

thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó.

14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn: "Cái phòng dành
cho tôi ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của tôi ở đâu? 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các
anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng: và ở đó, các anh hãy
dọn tiệc cho chúng ta." 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y
như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt Qua.
22 Cũng đang bữa ăn, Đức Giê­su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao
cho các ông và nói: "Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy." 23 Và Người cầm chén
rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo
các ông: "Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật
anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày
Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa." 26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê­
su và các môn đệ ra núi Ô­liu.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG

BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa
1o) Bài đọc 1 (Xh 24,3­8): là một đoạn văn hết sức quan trọng của Cựu Ước vì cho
chúng ta biết Thiên Chúa của Ít­ra­en (và của hết mọi dân, mọi nước) là Đấng Thiên
Chúa nào. Đó là Thiên Chúa của Tình Yêu và của Giao Ước. Vì yêu thương, Người
đã chọn Ít­ra­en làm dân riêng và đã ban cho họ các điều luật để họ cứ đó mà sống
và sẽ được hạnh phúc. Vì đã ký kết Giao ước với Ít­ra­en, Người sẽ trung tín thực
hiện mọi lời hứa với dân riêng của Người và với cả nhân loại. 2o) Bài đọc 2 (Dt 9,11­15): Thánh Phao­lô trình bày Chúa Giê­su vừa là Vị Thượng
Tế của Thiên Chúa, vừa là Của Lễ của Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Người đã dùng chính Máu mình mà đền tội nhân loại và thanh tẩy các tâm hồn, làm
cho con người nên trong trắng tinh tuyền đẹp lòng Thiên Chúa. Máu xúc vật và nghi
lễ của Cựu Ước chỉ là hình bóng của Hy Lễ Thập Giá của Con Một Thiên Chúa là
Chúa Giê­su Ki­tô!
3o) Bài Tin Mừng (Mc 14,12.22­26): là tường thuật của Phúc Âm Mác­cô về Bữa
Ăn Tối cuối cùng của Chúa Giê­su với các Tông đồ. Trong bữa ăn lịch sử ấy. Chúa
Giê­su đã công bố một điều tuyệt diệu và hết sức bất ngờ: "Anh em hãy cầm lấy
bánh này mà ăn vì đây là Mình Thầy sẽ bị giao nộp vì anh em; anh em hãy cầm lấy
chén rượu này mà uống vì đây là Máu Thầy, Máu Giao ước đổ ra vì muôn người." Đức Giê­su đã trở thành lương thực cho các môn đệ được sống. Người đã chuộc tội
chúng sinh bằng chính Máu và Mạng Sống của mình để Giao ước giữa Thiên Chúa
và nhân loại được lặp lại và được nâng lên một tầm cao mới.
3.2 Sứ điệp của Lời Chúa
Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: Thiên Chúa đã yêu thương và tuyển chọn chúng
ta làm dân riêng của Người và đã ký kết với chúng ta một Giao Ước Tình Yêu
bằng/nhờ hy tế thập giá của Con Một Người là Chúa Giê­su Ki­tô, Đấng đã đổ hết
Máu mình ra để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta là dân của Giao Ước Tình Yêu nên
có nghĩa vụ thi hành mọi lời Đức Chúa đã phán.
IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA HÔM NAY
4.1 Sống với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần (Chúa Ba Ngôi) Đấng đã ký
kết Giao Ước Tình Yêu với loài người để loài người được sống trong tình nghĩa với
Người. 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là đáp lại sự Chọn Lựa và Tình Yêu của
Thiên Chúa, là tuân giữ các điều khoản của Giao Ước Tình Yêu, bằng những cách
cụ thể như:
(1o) Luôn có tâm tình và lời kinh cảm tạ về
(a) Sự chọn lựa yêu thương và vô vị lợi của Thiên Chúa,
(b) Hy Lễ Thập Giá mà Chúa Giê­su đã dâng lên Chúa Cha để đền tội và cứu vớt
chúng ta.
(2o) Chỉ phụng thờ một mình Thiên Chúa mà thôi và tuân giữ các giới răn yêu
thương và công bình trong đời sống cá nhân và xã hội. V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI
[Xin đề nghị một trong hai cách cầu nguyện dưới đây:]
* Lời nguyện giáo dân:
5.1 «Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em.» Chúng ta hiệp lời cầu
nguyện cho ngày càng có nhiều người đón nhận giao ước của Thiên Chúa với loài
người nơi Con Một Thiên Chúa là Đức Giê­su Ki­tô. Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.2 «Đức Ki­tô đã đến làm Thượng Tế đem phúc lộc của thế giới tương lai.»
Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả mọi người được hưởng phúc lộc mà Chúa
Ki­tô đã đem lại cho những kẻ tin, bằng cuộc sống và cái chết thập giá của Người.
Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.3 «Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ
ra vì muôn người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho tất cả các Ki­tô hữu biết
siêng năng và trận trọng lãnh nhận Mình Máu Chúa để được kết hợp với Chúa Giê­
su Ki­tô trong Lễ Tế Tạ Ơn và Chuộc Tội.
Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
5.4 «Nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Ki­tô đã tự hiến tế như lễ vật vẹn
toàn dâng lên Thiên Chúa.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho chính chúng ta biết
dâng hiến đời mình như của lễ Tạ Ơn theo gương Chúa Giê­su Ki­tô! Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!
* Hoặc lời cầu nguyện tự phát sau đây:
1. Lạy Thiên Chúa là Cha, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Cha vì Cha
đã ký kết giao ước tình yêu với Ít­ra­en và nhân loại, để chúng con trở thành Dân
Giao Ước và được làm hòa cùng Cha là Đấng mà chúng con hằng xúc phạm. Chúng
con nguyện thi hành và tuân theo mọi lời Cha đã phán dậy!
2. Lạy Chúa Giê­su Thánh Thể, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa
vì Chúa đã hiến mình làm Của Lễ Đền Tội cho chúng con được giao hòa với Thiên
Chúa. Chúa còn biến mình thành bánh và rượu nuôi dưỡng chúng con trong Bí Tích
Thánh Thể. Chúng con nguyện sẽ siêng năng và sốt sáng đến với Thánh Thể Chúa!
3. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa vì
Chúa luôn hiện diện và cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con trong lễ ký kết
giao ước Xinai và Golgotha. Chúng con nguyện sống dưới sự hướng dẫn và thúc
đẩy của Chúa để trở thành hiến tế đẹp lòng Thiên Chúa, theo gương Chúa Giê­su
Ki­tô!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:6408
Hôm qua:17040
Tuần này:116725
Tháng này482919
Số Lượt Truy Cập:36004883
Số khách đang Online 403