14/6 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải

NƯỚC THIÊN CHÚA GIỐNG NHƯ HẠT CẢI

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM B (14/06/2012)

[Ed 17,22-24; 2 Cr 5,6-10; Mc 4,26-34]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong ba năm rao giảng và chữa lành khắp các nẻo đường Pa-lét-tin, Đức Giê-su

đặc biệt quan tâm đến việc giúp các môn đệ và dân chúng hiểu về Nước Trời (hay

Nước Thiên Chúa) mà Người thiết lập khi đến trần gian. Người đã dùng nhiều hình

ảnh, nhiều dụ ngôn -là một hình thái văn chương bình dân và cách trình bày quen

thuộc với người đương thời- để nói về Nước Trời.

Trong bài Tin Mừng theo Thánh Mác-cô chúng ta đọc hôm nay, chúng ta thấy Đức

Giê-su dùng 2 dụ ngôn:

Dụ ngôn thứ nhất là Nước Trời được ví như một hạt lúa được gieo vào lòng đất tự

nó nầy mẩm, thành cây và trỗ bông nặng chĩu hạt lúa mới cho mùa gặt bội thu.

Dụ ngôn thứ hai là Nước Trời giống như hạt cải bé nhỏ, lúc gieo xuống đất, nó là

loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi mọc lên cây cải lớn hơn mọi thứ rau cỏ,

cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ ở đó.

Hai dụ ngôn trên có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Ed 17,22-24): Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp

22 Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao

chót vót, Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non; chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi

vọi. 23 Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một

cây hương bá huy hoàng. Muông chim đến nương mình bên nó, và ẩn thân dưới

bóng lá cành. 24 Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức

Chúa. Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp, Ta làm cho cây xanh tươi phải khô

héo và cây khô héo được xanh tươi. Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực

2.2 Trong bài đọc 2 (2 Cr 5,6-10): Dù còn ở trong thân xác, hoặc đã lìa bỏ thân

xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa.

6 Thưa anh em, chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân

xác này là lưu lạc xa Chúa, 7 vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ

được thấy Chúa... 8 Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó

là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. 9 Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa

bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người. 10 Vì tất cả

chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh

nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 4,26-34): Hạt cải là loại nhỏ nhất, nhưng đã trở

thành cây lớn hơn mọi thứ rau cỏ.

26 Khi ấy Đức Giê-su nói với dân chúng dụ ngôn này: "Chuyện Nước Thiên Chúa

thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày,

người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì

người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi

trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy

đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa."

30 Rồi Người lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn

nào mà hình dung được? 31 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống

đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. 32 Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn

hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."

33 Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà rao giảng lời cho họ, tuỳ theo mức họ có

thể nghe. 34 Người không bao giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng

khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải nghĩa hết.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG

BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa

1o) Bài đọc 1 (Ed 17,22-24) là một đoạn sách của ngôn sứ Ê-dê-kien trong đó

Thiên Chúa khẳng định Người là Đức Chúa, Người là Thiên Chúa vì Người "sẽ lấy,

sẽ ngắt một chồi non từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót và sẽ trồng nó trên

núi cao của Ít-ra-en. Nó sẽ trổ cành và kết trái thành một cây hương bá huy hoàng."

Đó là hình ảnh của công trình vĩ đại mà Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử Ít-ra-en

cũng là lịch sử cứu độ nhân trần.

2o) Bài đọc 2 (2 Cr 5,6-10) là một đoạn của thư thứ 2 của Thánh Phao-lô gửi tín

hữu Cô-rin-tô trong đó Thánh Phao-lô mời các tín hữu hãy noi gương bắt chước

ngài mà sống đức tin cách mạnh dạn, can trường để làm đẹp lòng Thiên Chúa.

3o) Bài Tin Mừng (Mc 4,26-34) là hai dụ ngôn mà Chúa Giê-su dùng để nói về

Nước Trời (hay Nước Thiên Chúa) trong Sách Phúc Âm theo Thánh Mác-cô. Trong

dụ ngôn thứ nhất Nước Trời được ví như hạt lúa được gieo vào lòng đất và tự nó

phát triển thành cây và đơm hoa kết trái. Trong dụ ngôn thứ hai Nước Trời được ví

như hạt cải bé nhỏ, nhưng khi nó thành cây thì nó "lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá

xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." Cả hai dụ ngôn mang chung ý

nghĩa là Nước Trời có sức mạnh nội tại khôn lường, vì đó là công trình của chính

Thiên Chúa.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa

Là tin tưởng vào Nước Trời là một thực tại xem ra nhỏ bé, nhưng ẩn chứa một sức

mạnh phát triển phi thường.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã ban tặng cho chúng ta Nước của Người (là

Nước Trời hay Nước Thiên Chúa) và mời gọi chúng ta trở thành công dân của Nước

ấy và làm cho Nước ấy phát triển lớn mạnh chung quanh chúng ta.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay là

a) Tin vào Nước Trời là thực tại siêu hình nhưng có thật đang được

b) Gia nhập vào Nước ấy bằng sự dấn thân phục vụ Thiên Chúa và đồng loại

c) Làm cho Nước ấy phát triển lớn mạnh.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý

thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ

bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.»

Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho hết mọi người được ơn nhận ra hành động của

Thiên Chúa trong trần gian và đón nhận Nước Trời .

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.2 «Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có

một tham vọng là làm đẹp lòng Người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức

Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Đức Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho

các linh mục và phó tế, để các vị ấy chỉ có một tham vọng duy nhất là làm đẹp lòng

Thiên Chúa như Thánh Phao-lô.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.3 «Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống

xuống đất.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tín hữu thuộc giáo xứ chúng ta để

mọi người ý thức mạnh mẽ về thực tại Nước Thiên Chúa đang lớn lên chúng quanh

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

5.4 «Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng,

và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các

Ki-tô hữu lo việc mở mang Nước Trời, để họ biết tin tưởng phó thác mọi sự cho

quyền nằng của Thiên Chúa.

Hát: Chúa ơi, xin nghe lời chúng con nguyện cầu!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:20037
Hôm qua:21610
Tuần này:20037
Tháng này386231
Số Lượt Truy Cập:35908195
Số khách đang Online 1240