12/7 ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

CN15b 1TN-230x200ƠN GỌI & SỨ MẠNG CỦA KI­TÔ HỮU

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN NĂM B (15/07/2012)

[Am 7,12­15; Ep 1,3­14; Mc 6,7­13]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Một trong những nét son của Công Đồng Vatican II là đã khẳng định và nêu cao
phẩm giá và địa vị cao trọng của mọi Ki­tô hữu. Thật ra giáo huấn của Công Đồng
cũng chỉ là phản ánh của Lời Chúa trong Thánh Kinh mà thôi. Vì thế chúng ta chẳng
những có thể khẳng định với Thánh Giê­rô­ni­mô rằng: "Không biết Thánh Kinh là
không biết Chúa Ki­tô" mà còn có thể công bố: "Không biết Thánh Kinh là không
biết chính mình chúng ta nữa!" có nghĩa là không biết phẩm giá và địa vị cao trọng
của chúng ta cũng như trách nhiệm cao cả và nặng nề của chúng ta.
Lời Chúa trong ba bài Sách Thánh Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm B là một trong
nhiều ví dụ về điều vừa nói trên. Chúng ta hãy chăm chú nghe/đọc/suy nghĩ và cầu
nguyện với những đoạn Thánh Kinh mà Giáo hội chọn cho Phụng vụ Lời Chúa hôm
nay, để được đổi mới trong nhận thức và hành động!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Am 7,12­15): Xung đột với A­mát­gia. Ông A­mốt bị trục
xuất khỏi Bết Ên.

12 Bấy giờ A­mát­gia nói với ông A­mốt: "Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu­
đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng
nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương
triều." 14 Ông A­mốt trả lời ông A­mát­gia: "Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng
phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi xúc vật và chăm sóc
cây sung. 15 Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa
đã truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít­ra­en dân Ta."

2.2 Trong bài đọc 2 (Ep 1,3­14): Kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa.

3 Chúc tụng Thiên Chúa là Thân Phụ Đức Giê­su Ki­tô, Chúa chúng ta. Trong Đức
Ki­tô, từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của
Thánh Thần. 4 Trong Đức Ki­tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để
trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của
Người. 5 Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm
nghĩa tử nhờ Đức Giê­su Ki­tô, 6 để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng
Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. 7 Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh
Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong
phú của Người. 8Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta cùng với tất cả sự
khôn ngoan thông hiểu. 9 Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu: thiên ý này là
kế hoạch yêu thương Người đã định từ trước trong Đức Ki­tô. 10 Đó là đưa thời gian
tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức
Ki­tô. Cũng trong Đức Ki­tô, 11 Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định
và ý muốn của Người, đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế
hoạch của Người, 12 để chúng tôi là những người đầu tiên đặt hy vọng vào Đức Kitô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người. 13 Trong Đức Ki­tô, cả anh em nữa anh
em đã được nghe lời chân lý là Tin Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Ki­tô, một
khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa. 14 Thánh
Thần là bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta, chờ ngày dân riêng của Thiên
Chúa được cứu chuộc, để ngợi khen vinh quang Thiên Chúa.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 6,7­13): Đức Giê­su sai Nhóm Mười Hai đi giảng.

7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban
cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi
đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng;
9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu,
khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta
không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản
đối họ." 12 Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. 13 Các ông trừ
được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VA SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN TRONG BA BÀI
SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?) 3.1.1 Trong bài đọc 1 (Am 7,12­15) nhờ lời giảng giải của ngôn sứ A­mốt với tư tế
A­mát­gia mà chúng ta biết được tại sao A­mốt trở thành ngôn sứ: Chính Thiên
Chúa đã chọn ông và ­ có thể nói là ­ "đã cưỡng bức" ông nói lời sấm ngôn cho dân
Ít­ra­en, chứ bản thân ông không hề muốn làm công việc ấy chút nào. A­mốt không
muốn làm ngôn sứ, có lẽ vì ông biết rõ mình không có tài ăn nói trước công chúng
và quan quyền. Cũng có thể vì ông sợ bị chống đối và bách hại. Nhưng ngôn sứ A­ mốt đã hoàn thành nhiệm vụ và trở thành nổi tiếng trong hàng ngũ các ngôn sứ, vì
các sấm ngôn của ông "mang tính phê phán xã hội" (prophétisme critique) tức lên
án những tình trạng bất công trong xã hội: kẻ giầu sang, quyền thế bóc lột và áp bức
người nghèo hèn.

Qua ngôn sứ A­mốt và các sấm ngôn của ông chúng ta khám phá ra một Đấng Thiên
Chúa đặc biệt quan tâm và yêu thương người nghèo đến độ đứng về phía họ, bênh
vực họ chống lại mọi áp bức, bóc lột từ những người có quyền chức. Đúng là "Thiên
Chúa đứng về Phe Tả" như tựa đề của cuốn sách mà Giám mục Luigi Bettazzi
(Italia) đã viết cách đây mấy chục năm. 3.1.2 Trong bài đọc 2 (Ep 1,3­14), ­ là một đoạn thư của Thánh Phao­lô gửi cho các
tín hữu Ê­phê­xô, ­ Thánh Tông đồ nói về ơn gọi làm con và bao hồng ân cao quí
khác mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong Đức Ki­tô. Cùng với ơn làm nghĩa
tử cao quí ấy, chúng ta còn được ơn nghe biết Tin Mừng Cứu độ và được Thánh
Thần in dấu ấn để chúng ta được đảm bảo phần gia nghiệp của Thiên Chúa hứa ban
cho dân riêng của Người.

Qua đoạn Thánh Thư này, chúng ta khám phá ra một Đấng Thiên Chúa vô cùng
quảng đại và yêu thương đối với nhân loại nói chung và đối với các Ki­tô hữu nói
riêng vì Người đã ban muôn vàn hồng ân cao quý cho chúng ta qua và nơi Con Một
yêu dấu của Người là Chúa Giê­su Ki­tô, Chúa chúng ta!
3.1.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 6,7­13) Thánh Mác­cô tường thuật việc Chúa Giê­ su sai Mười Hai Môn Đệ (Tông Đồ) đi rao giảng Tin Mừng, trừ quỉ và chữa lành
những người đau ốm bệnh tật và bị các thần ô uế ám hại. Các Môn Đệ còn được
Chúa Giê­su căn dặn tỉ mỉ là trong khi đi truyền giáo thì họ chỉ cậy dựa vào một
mình Thiên Chúa mà thôi, chứ không được cậy dựa vào một sức mạnh nào khác
(được biểu tượng bằng một hành trang nghèo nàn). Người còn căn dặn các ông về
cách ứng xử với mọi người khi được tiếp đón cũng như khi bị từ chối. Vâng theo chỉ
thị của Thầy, các Tông Đồ gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp trong khi thi hành sứ
vụ Chúa Giê­su trao phó.

Nhờ đoạn Phúc Âm này, chúng ta khám phá ra Chúa Giê­su là Đấng giao phó sứ
mạng rao giảng Tin Mừng và chữa lành cho các môn đệ. Sứ mạng này Người đã
nhận được từ Chúa Cha và nay Người giao lại cho tất cả các môn đệ, trong đó có
chúng ta. Để thực hiện thành công sứ mạng được giao, các môn đệ và chúng ta phải
biết cậy trông vào Chúa và chỉ cậy trông vào một mình Chúa mà thôi.
3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?) Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:
Vì Tình Yêu "nhưng không và quảng đại",
Thiên Chúa và Chúa Giê­su Ki­tô đã ban tặng và giao phó cho chúng ta
ơn gọi và sứ mạng làm con Thiên Chúa, ơn gọi và sứ mạng làm ngôn sứ của Người, tức làm người nói Lời Thiên Chúa, rao
giảng Tin Mừng của Thiên Chúa cho người trần thế. IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA LỜI CHÚA
4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã vì yêu thương loài người mà dùng ngôn sứ Amốt
làm phát ngôn viên nói lời Thiên Chúa và đã sai các môn đệ đi rao giảng Tin
Mừng Cứu Độ mà Chúa Giê­su Ki­tô đã đem tới cho nhân loại. 4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa
Để thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay mỗi người/nhóm/cộng đoàn Ki­tô hữu
phải:
* Trước hết là ý thức tầm quan trọng của ơn gọi và sứ mạng của mình: Đó là ơn gọi
và sứ mạng được làm con Thiên Chúa, được làm kẻ nói Lời Thiên Chúa (như ngôn
sứ A­mốt), và làm người người rao giảng và chữa lành (như các Tông đồ). * Kế đến là tìm mọi cách thể hiện và thực thi ơn gọi và sứ mạng cao trọng ấy trong
gia đình và ngoài xã hội. [Xin tự hỏi và trả lời trung thực trước mặt Chúa và trước lương tâm của mình:
Hằng ngày tôi làm những gì, tôi sống như thế nào để thể hiện ơn gọi làm con Thiên
Chúa?
Hằng ngày tôi làm những gì để nói Lời Thiên Chúa? để rao giảng Tin Mừng Cứu độ
của Thiên Chúa cho những người tôi gặp?]

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý: ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý
thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ
bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]
5.1 «Chính Đức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Đức Chúa đã
truyền cho tôi: "Hãy đi tuyên sấm cho Ít­ra­en dân Ta.» Chúng ta hiệp lời cầu
nguyện cho thề giới và Giáo hội Công giáo thời nay có được những ngôn sứ can
đảm và kiên cường như A­mốt để thức tỉnh lương tâm những người đang ngủ mê
trong danh vọng, quyền lực và của cải bất chính và bất lương.
Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.2 «Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một.» Chúng
ta hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phanxicô, cho các Đức
Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam
Nữ, để với ơn Chúa trợ giúp, các ngài chu toàn sứ mạng được Thiên Chúa sai đến
với mọi người, nhất là đến với những người nghèo và bị bỏ rơi hơn cả. Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.3 «Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được
thứ tha tội lỗi theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.» Chúng ta hiệp lời
cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ chúng ta, để mọi người biết cảm tạ ngợi khen
và chúc tụng Thiên Chúa là Đấng vừa giầu có vừa hào phóng mà ban muôn vàn ơn,
nhất là ơn làm con Thiên Chúa, ơn làm ngôn sứ và làm tông đồ rao giảng Tin Mừng
Cứu Độ. Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!
5.4 «Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy;
không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng
không được mặc hai áo.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các chiến sĩ truyền giáo
trên mọi nẻo đường thế giới hôm nay để họ cảm nghiệm được sức mạnh của Thiên
Chúa mà vững lòng tin cậy mà ra đi thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa. Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Khách truy cập

Hôm nay:318
Hôm qua:21848
Tuần này:22166
Tháng này495938
Số Lượt Truy Cập:38348034
Số khách đang Online 272