Cho kẻ chết sống lại

SonglaiXưa nay ngưi đã chết đưc sng li là điu rt llùng vưt ra khi tnhiên, ra khi trí khôn suy hiu ca con ngưi, điu không thcó, hay nếu đó không phi là mt phép l!

Phi đó là mt phép l. Mà là phép lai có thlàm đưc ngoài Thiên Chúa, Đng là ngun ssng, Đng có quyn năng biến đi mi s„Vi Thiên Chúa mi sđu có th.“ (Lc 1, 37 ).

Thánh sGioan, viết thut li Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, cho anh Lazaro đã chết chôn trong mmbn ngày đưc sng li. ( Gioan 11,1-45).

Chúng ta đc Kinh Thánh vi lòng tin, vi lòng ngưng m, nhưng cũng vi trí khôn suy nghĩ: Làm sao có thnhư thế đưc? Có thtìm ra cách ct nghĩa nào đó vsliên quan gia schết và ssng? Sng li nghĩa là gì?

1. Tôi tin xác ngưi ngày sau sng li, và ssng đi sau

Vào các ngày Chúa Nht và ngày lTrng, trong thánh lchành mng mu nhim tình yêu, schết và sng li ca Chúa Giesu, chúng ta không chtuyên xưng nim tin vào Thiên Chúa Cha, Đng to dng tri đt, vn vt, con ngưi. Tuyên xưng nim tin vào Chúa Giesu, ngôi hai Thiên Chúa, Đng đã xung trn gian làm ngưi, mang tin lành bình an và hy sinh mng sng cu đcon ngưi. Và nim tin vào Chúa Thánh Thn, ngôi Ba Thiên Chúa, Đng là tình yêu, là ssng cho con ngưi. Nhưng chúng ta còn tuyên xưng nim tin vào ssng li và đi sng sau khi chết ca chúng ta, nhng to vt, con cái  đưc Thiên Chúa to dng và cu đcho sng li.

Đó là nim Tin, là nim Hy vng cho con ngưi. Vì nếu không có nim hy vng này, thiết nghĩ, thc mc căn bn: cuc sng do đâu phát sinh ra, cuc sng trên trn gian có ý nghĩa gì, và sđi vđâu... skhông tìm đưc câu trli. Và như thế con ngưi chúng ta hoc có thsng túng trong vòng hoài nghi bt an, hoc sđmc buông xuôi... Mt cuc sng như thế, thiếu bình an, hnh phúc trong tâm hn. 

Nim tin giúp cuc sng có ý nghĩa, có nim hy vng vào ngày mai.

2. Đưng đi sng.

Ai trong chúng ta cũng có đi sng. Và đi sng tri dài như mt con đưng vi nhiu chng. Khi mmt chào đi, đi sng lthuc vào tình yêu thương, p , nuôi dưng ca cha m, ca ngưi thân. Dn dà vi thi gian, khi đã trưng thành, con ngui đi tìm con đưng sng tlp, xây dng mái gia đình mi. Cho dù đưng sng này khó khăn, chông gai nng nhc, hay bng phng ddàng. Cho dù ta tdo chn hay bđy vào đó. Cuc sng ctun txy ra, tiến vngày mai.

Cuc sng dù là trong đi hôn nhân vi ngưi bn đưng chung thy, hay chlà trong tình nghĩa bn bè cùng lý tưng, cùng nim Tin đo giáo. Tt cđu nói lên: hcó chung con đưng đi sng, và cùng nhau đi trên con đưng đó tiến vmt đích đim.

Nhưng phi chăng hđã, hay có thcùng nhau qua đó đt ti đích đim chung là quê hương chưa?

Quê hương mà mi ngưi chúng ta chmong đt ti là đi sng bình an hnh phúc. Vưc vng này, thiết tưng ai trong chúng ta cũng đã có ít nhiu kinh nghim, cm nghim chưa đưc tha lòng. Vì nim mong ch, sao mãi chưa thy, mà hu như thy tht vng, bt an, thiên tai nhiu hơn nhng điu tích cc cho cuc sng. Cho dù cuc sng có đy đsung túc, dư ăn, dư mc, thành công, đưc kính trng, và không phi sng trong hoàn cnh tai ương chiến tranh.

Còn đi nhng ngưi kém may mn, phi sng trong nhng hoàn cnh thiếu thn nghèo túng, bnh tt, tht bi, bkhinh mit bi, thiên tai, chiến tranh. Nim mong ưc đó còn cay đng, phũ phàng gp bi ln. Nim vui, nim an i đâu chng thy, chtoàn đau kh. Tht là mt thua l, mt mát thy trưc mt!

Và đến khi xuôi hai tay nm xung, mi ngưi không trmt ai, đưc bc lim trong cáo quan khiêng rưc ra ngoài nghĩa trang, và đưc chôn vùi dưi lòng đt, hay thiêu đt ra tro bi. Lúc đó quê hương đâu và là i gì?

3. Vquê hương.

Trưc cnh tưng đó, tt cmi ngưi chúng ta đu cúi đu yên lng, vì không ai tìm đưc câu trli cho vn nn. Trưc linh cu ngưi qúa c, tôi sng snhư ngưi câm điếc, không nói đưc gì. Tâm hn thn thc, nưc mt chy xung thành dòng. Trí khôn rơi vào ngõ ct đưng cùng... Nhưng ttrong tâm hn vang lên tiếng vng nim tin vào Thiên Chúa là Cha. Nim tin này giúp tôi hiu: chúng ta chlà ngưi lhành vi hai bàn tay trng trên đưng vquê hương. Quê hương đó là Thiên Chúa, Cha ca mi ngưi.

Trong dân gian ngưi ta thưng an i nhau: Sinh ký, tquy; Thiên cung thánh triu; hay  An hòa chi hu!( Kinh cu ch).

Phi chăng tâm tình này nói lên nim tin ca con ngưi: quê hương bình an ca chúng ta nơi Đng sinh thành, nuôi dưng con ngưi, và qua schết Ngài gi chúng ta vvi Ngài? Phi, tôi tin như vy. Và cu mong ngưng vng cho mình, cho ngưi thân rut tht ca tôi và cho mi ngưi.

Và như thế Thiên Chúa qua schết, khi chng đưng sng trên trn gian chm dt, mli dn con ngưi tiến vào đưng vquê hương bình an. Quê hương đó là chính Ngài. Chúa Giêsu nói vi chúng ta: Trong nhà Cha thy có nhiu chỗ ở. Thy vcùng Cha trưc, đdn chỗ ở cho các con. Thy trli đón các con vào trong đó vi Thy. (Gioan 14, 2-3).

Nim Tin cũng dy tôi, Thiên Chúa, Đng là Cha to thành con ngưi trên đưng đi. Ngài đưa hvào đưng đi sng, nhưng không đhđi trong hoang mang lo âu, không biết đích đim, phương hưng đi vđâu. Cho dù điu này chưa đưc mc khi cho biết.

Ngài hưng dn, đng hành vi htrên đưng sng, không brơi, mc khchìm sâu trong cõi chết u minh su thm. Không, Ngài không làm như vy. Ngài đã ha:  Con đng s, Cha scu đcon; trong ngày u su bun thm Cha sgi tên con, vì con là con Cha. ( Is. 43,1)

4. Nim tin: ngày sau sng li.

Thiên Chúa qua schết gi chúng ta vvi Ngài. Đó là quê hương, Ngài ha ban cho, là đích đim đưng sng.

Nhưng bng cách nào Thiên Chúa cu con ngưi qua schết vào sng trong quê hương đó? Điu này cho ti bây gikhông ai biết đưc. Và ng như chưa ai đưc Ngài mc khi cho biết. Vì thế khi nói đến: Xác ngưi ngày sau sng li, là mun nói đến lòng trung thành, tình yêu thương ca Thiên Chúa đi vi con ngưi đã qúa vãng, đi vi lch s  đi sng, ngày hôm nay và mai sau. Thiên Chúa cu h, dn hvào quê hương bình an, nơi có cuc sng đy đ, viên mãn.

Vy làm thế nào đchng minh đưc nim tin đó? Hiu biết ca trí khôn là điu tt và cn thiết cho cuc sng, cho cđiu tin. Vì có như thế, nim tin không trnên hoang đưng. Nhưng lòng yêu mến, nht là lòng khiêm nhưng btúc, cng ccho lý trí, khi không thhiu đưc, chng minh đưc điu tin. Và có như thế cuc sng mi không trnên bt nhân tàn nhn, và rơi vào đưng cùng.

Tin không có nghĩa là chchp nhn nhng gì lý trí hiu đưc. Nhưng tin còn là yêu mến, là gn bó, là hy vng và cùng lên đưng đng hành vi.    

Nếu lòng khiêm nhưng là nhân đc căn bn, cn thiết cho cuc sng, đkhông brơi vào hoang mang, bt an. Và có như thế mi nhn ra gii hn, sbt toàn ca mình.

Nếu lòng khiêm nhưng không làm gim giá trcon ngưi, trái li bc, làm giu thêm cho nhau, và là tình yêu gia nhau.

Thì trong lãnh vc nim tin vào Thiên Chúa, Đng là Cha, là quê hương, điu này li còn cn thiết hơn na. Vì trí khôn con ngưi làm sao tưng tưng, ct nghĩa đưc Thiên Chúa, Đng vô hình, là quê hương bình an ca chúng ta. Khi gii hn hiu biết, suy lun ca con ngưi chbay lưn trong vòng thế gii hu hình này thôi. Nào ai là con ngưi như tôi, như bn có thhiu, ct nghĩa đưc, thế nào là quê hương bình an nơi Thiên Chúa? Ti sao Thiên Chúa cu đcon ngưi, cho hvào hưng ssng đy đviên mãn, mà li bt hphi chết, phi chia lià vi ngưi thân yêu..?

Nim tin: Chết không phi là tn cùng, là hết, nhưng là bt đu mt đi sng mi, chính là lòng khiêm nhưng xác tín: Vâng, đi sng con ngưi có gii hn. Và qua schết, Thiên Chúa, Đng to hóa luôn trung thành vi mi ngưi tin yêu Ngài (xx 1 Corinthô 2,9). Ngài dn đưa chúng ta vào sng trong quê hương vi Ngài, nơi là ngun bình an, ngun hnh phúc bt tn. 

 Khi tuyên xưng: Tôi tin ssng vĩnh cu., là mun nói: Tôi tin vào ssng nơi Thiên Chúa. Ssng này khác vi ssng hin ti trên mt đt. Khác thế nào, chưa có ai tưng tưng, hoc hiu đưc.   

Ssng này là đích đim, là quê hương ca đi sng. Trên đưng vquê hương đó, chúng ta rt có thlc li, vì đưng dài, nhiu khó khăn, hay cũng có khi nhiu vui thú, quên mt đích đim.

Phi chăng ssng vĩnh cu nơi Thiên Chúa chbt đu sau khi thân xác chết? Vn nn này không có u trli rõ ràng. Nhưng tôi tin là không. Tôi tin ssng đó khi đu tngày mmt chào đi, và cùng vi mi ngưi sut dc cuc đi trên đưng vquê hương bình an vĩnh cu ri.

Đi sng mt ngưi đâu phi chthu tóm trong vòng sinh ra, phát trin ln lên ăn, mc, , hc hành, làm vic và sau cùng chết. Nhưng còn hơn thế na. Đó là nhân vđi sng con ngưi. Đi sng là thc mc và trli, là suy nghĩ và nói, là ca hát và githinh lng, là khám phá và ngc nhiên bngõ, là i và khóc, là làm vic và nghngơi, là hy vng và lo âu chđi, là có nim vui và mang nim vui cho ngưi khác, là đau khvà đưc an i, là đưc kính trng và bcoi thưng, là nhn lãnh và cho đi, là đến và đi, là ng to và thưng thc, là tĩnh và đng, là li lm và ăn năn hi li, nht là yêu thương và đưc yêu thương.

Như thế con ngưi không sng đơn lmt mình như mt hòn đo ngoài bin khơi, nhưng trong tương quan liên đi vi ngưi khác và vi thiên nhiên. Vì có như thế hmi sng đưc. Và đó mi là đưng đi sng.

Ssng vĩnh cu ngày sau hti vào ssng ngày hôm nay. Đi sng vĩnh cu khi đu và phát trin, khi con ngưi yêu thương, trung thành vi Thiên Chúa, Đng To Hóa; khi con ngưi thc thi tình yêu thương gia, vi và cho nhau trong khung cnh môi trưng hsinh sng.( xx Mattheo 25, 31-46; Lk 16,19-26). 

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Phép lcho Lazaro tcõi chết sng li nói lên khía cnh khát vng ssng ca con ngưi. Đng thi cũng din tlòng thương cm ca Chúa Giêsu vi sphn con ngưi phi chết, và là li tiên báo vssng li ca chính Chúa Giêsu

Thn hc gia Ratzinger - Cu Giáo Hoàng Benedictô XVI. đã có suy tư vkhát vng tình yêu tro;ng tương quan vi schết đct nghĩa hiu vssng li:

„ Đi vi ngưi Kitô hu, tuyên xưng ssng li ca Đc Giêsu Kitô là nói lên nim xác tín rng, Li tưng chtrong mơ nhưng đã thành hin thc: „ Tình yêu mãnh lit như tthn.“ ( Dim tình ca 8,6) Trong cu ưc, câu này xut hin trong khuôn khli ca ngi sc mnh ca tình ái ( Eros).

Dù vy, ta đng vi xem thưng nó, coi đó như mt li tán dương thái qúa. Bi l, nơi khát vng ca tình ái, mt khát vng vô tn, đến mc như không còn biết đến biên cương, ta có thnhn ra vn nn nn tng ca kiếp ngưi, và chính nơi vn nn căn bn này mà tình yêu bc lbn cht cũng như nghch lý ni ti ca nó: Tình yêu là mãi mãi bt dit, vâng có thnói tình yêu là tiếng kêu gào, mun đưc sng mãi nhưng nó li không thban cho mình điu đó, kvng ca nó là nh cu nhưng thc tế nó bcun hút vào cõi chết, vào ni cô đơn và sc mnh tàn phá ca schết.

Chcó như thế ta mi hiu đưc „ phc sinhnghĩa là gì. Phc sinh là schiến thng ca tình yêu trên schết.“ ( Joseph Ratzinger Bin Đc XVI. Đc tin Kitô Giáo hôm qua và hôm nay - Einfuehrung ins Christentum, Phong trào Giáo dân Vit Nam hi ngoi, Tháng 10.1990, tr. 387-388)

Lm. Daminh nguyn ngc Long


Khách truy cập

Hôm nay:11574
Hôm qua:10808
Tuần này:41599
Tháng này84047
Số Lượt Truy Cập:25622557
Số khách đang Online 511