Hình ảnh hôn nhân và gia đình

save-familyThượng Hi Đồng Giám Mc thế gii s din ra t 04. đến 25. Tháng Mười 2015 sp ti Vatican bàn v hôn nhân và gia đình. Giáo hi Công giáo cùng vi Đức Giáo hoàng và các Giám mc trên thế gii mong mun tìm câu tr li, hay đúng hơn nhng ch dn giáo lý sng đức tin thc hành, trước nhng thách đố, nhng khng hoàng v hôn nhân vàgia đình trong xã hi ngày hôm nay dưới lăng kính đức tin cùng đời sng con người.

Câu tr li cũng như nhng ch dn ca Giáo hi nhm đến mc đích gìn gi bo vđời sng hôn nhân và gia đình.

Nhiu ý kiến bình lun cùng đề nghđã và đang được nêu ra.

Đức giáo hoàng Bennedict XVI. trong thông đip Deus caritas est s 11. đã phân tích v hình nh hôn nhân và gia đình dưới tm nhìn thn hc đạo đức đặt nn tng trên Kinh thánh và triết hc Platon.  

Tính cht mi mđu tiên ca đc tin Thánh Kinh, như chúng ta thy trên, bao gm hình nh vThiên Chúa. Tính cht mi mth hai, liên quan cht ch vi điu này, đưc tìm thy nơi hình nh con ngưi. Trình thut sáng thế trong Thánh Kinh đ cp đến s cô đơn ca Adong, con ngưi đu tiên, và quyết đnh ca Thiên Chúa ban cho ông mt tr tá.

Tt c các to vt khác, không to vt nào cóth trthành ngưi tr tá mà con ngưi này cn, dù cho con ngưi đã đt tên cho tt c mi súc vt hoang dã và chim muông và qua đó biến chúng hoàn toàn tr nên mt mt phn đi sng ca mình. Vì thế, Thiên Chúa dng nên ngưi n t xương sưn ca ngưi nam. Giđây Adong tìm đưc ngưi tr tá mà ông cn: "Phen này, đây là xương bi xương tôi, tht bi tht tôi!" (St 2:23).

đây, ta có th tìm thy nhng ý tưng tương t có th tìm thy, chng hn, trong huyn thoi đưc Plato nhc đến, theo đó con ngưi tnguyên thy là đóng kín, vì con ngưi hoàn chnh và t mình đy đ. Nhưng con ngưi bthn Zeus tách làm đôi đ trng pht ti kiêu ngo, vì thế tnay con ngưi ngóng trông na còn li ca mình, gng toàn b sc mình đ dành ly na y hu khôi phc li s toàn vn ca mình.

[8] Trong khi trình thut Thánh Kinh không đ cp đến s trng pht, có mt ý tưng bàng bc rng con ngưi cách nào đó là khiếm khuyết, theo bn năng tìm kiếm nơi ngưi khác phn b sung đcon ngưi nên trn vn; có mt ý tưng theo đó ch trong s hip thông vi ngưi khác phái con ngưi mi có th tr nên "hoàn chnh". Trình thut Thánh Kinh tđó kết lun vi mt li tiên tri ca Adong: "Bi thế, ngưi đàn ông lìa cha m mà gn bó vi v mình, và chai thành mt xương mt tht." (St 2:24).

Có hai khía cnh rt quan trng ca điu này. Đu tiên, eros cách nào đóđâm rtrong chính bn cht con ngưi: Adong làmt ngưi tìm kiếm, ngưi "đã b m vàcha mình" đ tìm ngưi n; phi có hai ngưi cùng nhau mi tiêu biu đưc cho mt nhân loi hoàn chnh vàtr nên "cùng mt xương mt tht". Khía cnh thhai cũng quan trng không kém.

Tquan đim ca lch s sáng thế, eros hưng dn con ngưi đến vi hôn nhân, đến vi mt ràng buc đc nht và dt khoát; ch như thế mc đích sâu xa nht ca nó mi đưc nên trn. Tương ng vi hình nh ca mt Thiên Chúa đc thn là mt hôn nhân đơn hôn [mt v mt chng].

Hôn nhân da trên tình yêu đc quyn và dt khoát tr nên hình nh mi quan h gia Thiên Chúa vi dân Ngưi và ngưc li. Đưng li yêu thương ca Thiên Chúa trthành thưc đo cho tình yêu nhân loi. S liên h gn gũi này gia eros và hôn nhân trong Thánh Kinh trong thc tế không có mt tương đương nào trong các văn chương khác.“ (Giáo Hoàng BenedictôXVI. Thông đip Deus Caritas est, s 11. - Bn dch ca Jb. Đng văn An).

Bây giphong trào đòi hôn nhân cho mi người, cho mi gii đang nêu cao ngn cđòi hi làm áp lc để thay đổi lut l truyn thng trong đời sng xã hi.

Nhưng thế nào là hôn nhân cho mi người, mi gii ? Phi chăng hôn nhân gia hai người cùng phái, cùng gii tính vi nhau không ngược li vi trt tthiên nhiên, như trong Kinh Thánh do Thiên Chúa đã to thành?

Vi giáo lý đạo Công giáo và lut thiên nhiên thì tình yêu, đời sng chung gia hai người cùng phái, cùng gii tính được tôn trng, nhưng không phi là hôn nhân.

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:2954
Hôm qua:21125
Tuần này:41774
Tháng này517970
Số Lượt Truy Cập:39537890
Số khách đang Online 418