Thánh hiến vương cung thánh đường Thánh Phero và Thánh Phaolo thành Roma

Hng năm ngày 18.11. Giáo hi Công giáo Roma mng nhngày thánh hiến hai đi Vương cung thánh đưng Thánh Phero và Thánh Phaolo bên Roma.

Vương cung thánh đưng Thánh Phero

Hoàng đế Roma Constantino năm 323 , sau khi cng nhn đo Công giáo, mra knguyên chm dt thi kGiáo hi Công giáo bbt bch hi trong toàn đế quc Roma, đã cho xây dng Vương cung thánh đưng trên ngôi mThánh Phero chân đi Vatican. Phn phía Nam ca thánh đưng nm bên phn sân din trò xiếc gii trí ca vua chúa Roma, nơi đây Thánh Phero dưi thi Hoàng đế Nero đã bhành quyết đóng đinh ngưc tvì đo năm 67. sau Chúa giáng sinh.

Ngôi mca Thánh Phero nm ngay dưi bàn thchính ca đn th. Dưi thi Đc giáo hoàng Pio XII. vào thế k20. đã có cuc khai qut kho cổ, và tìm thy ngôi mcùng du tích sùng kính Thánh Phero ca giáo hu thi xa xưa hi thế kthnht và thhai.

Theo truyn thuyết kli, ngôi đn ththi Constantino đưc Đc giáo hoàng Silvester I. thánh hiến ngày 18.11.326, và ngôi đn thđưc xây dng hoàn thành vào gia thế kth4. sau khi hoàng đế Constantino qua đi.

Trong thi kcác Đc giáo hoàng sng lưu vong Avignon bên Pháp t1309 - 1377, đn thbxung cp hư hi. Nhưng sau đó tnăm 1450 đn thđưc sa cha li. Sau cùng dưi thi Đc Giáo Hoàng Julius II. năm 1506 ngôi đn thcũ cótui th1200 năm bphá hy hoàn toàn. Và ngài đt viên đá đu tiên xây dng ngôi đn thmi như đang thy ngày nay.

Công trình xây dng đn thmi do KBramente vha đvà Ksư Michelangelo thc hin. Công vic xây dng kéo dài trên 100 năm. Ngôi đn thmi cũng đưc xây ngay trên ngôi mca Thánh tông đPhero, và là thánh đưng ln nht ca Giáo hi Công giáo. Đc giáo hoàng Urbano VIII. đã làm phép thánh hiến khánh thành ngôi đn thmi cũng vào ngày 18.11.1626, mà trưc đó 1300 năm ngôi đn thcũ thi vua Constantino ngày 18.11. 326 cũng đã đưc làm phép thánh hiến.

Đn thThánh Phero là công trình xây dng tri vưt vhình thc nghthut, và mang ý nghĩa trung tâm đim ca Giáo hi Công Giáo hoàn cu.

Công trình này đưc các vksư cùng điêu khc danh ha góp công sc thc hin tBramante đến Raffael, Peruzzi, Michaelangelo, Giacomo della Porta, phn trang trí nghthut do nhng kit tác ca danh ha thiên tài Michaelangelo, Bernini và nhiu ngưi khác na.

Vương cung thánh đưng Thánh Phaolô

Thánh Phaolo là vTông đdân ngoi đã loan truyn tin mng Chúa Giêsu Kitô tbên vùng Trung Đông nưc Do Thái sang tn Âu châu. Đi ti đâu Ông thành lp Giáo đoàn Kitô giáo, và viết 14 thư mc v, như nn tng giáo lý, gi các Giáo đoàn Kitô giáo. Và sau cùng vào khong năm 64. chết chu tvì đo dưi thi hoàng đế NeroRoma.

                                                                                                                                                                      Ngay tnăm 200 đã có bng ghi nhng nim ngôi mThánh Phaolô Via Ostia . Hoàng đế Constantino theo du chng đó đã cho xây ngôi đn thờ ở ngoài thành Roma năm 324 đkính Thánh Phaolo, và đưc Đc giáo hoàng Sylvester thánh hiến.

50 năm sau, năm 374 Hoàng đế Theodosius I. cho xây mrng ngôi đn thto ln thêm ra. Đến thi Đc giáo hoàng Leo I. ( trvì t440-461) ngôi đn thđưc xây dng hoàn thành.

Tháng By 1823 ngôi đn ththi Constantino btrn ha hon thiêu hy hư hi nng, chphn hu cung thánh vi nhng bc tranh Mosaic tthế kth5. và 13. còn nguyên vn không bcháy.

Ngôi đn thmi kính thánh Phaolo ngoi thành đưc xây dng li ngày 10.12. 1855 dưi thi Đc giáo hoàng Pio IX. đưc làm phép thánh hiến.

Trong vương cung thánh đưng Thánh Phaolo ở trên phần đầu ng chung quanh có hình vkhc kiu Mosaic các Đc giáo hoàng ca Hi Thánh Công giáo tThánh Phero, vgiáo hoàng tiên khi cho ti vGiáo hoàng đương kim.

Ngày 25.01.1959, vào ngày lkính Thánh Phaolo tông đtrli, Đc Giáo Hoàng Gioan XXIII. trong đn thnày đã tuyên bmCông đng chung Vaticano II. 1960-1965

Đn thgi là ngoi thành, vì nm ngoài tưng thành Roma do hoàng đế Aureliano xây bc tưng bao quanh Roma năm 271 đngăn chng các tn công ca các sc dân tbên ngoài vào trong thành Roma.

Biu tưng ý nghĩa thn hc

Hai ngôi đn thvĩ đi Thánh Phero và Thánh Phaolo Roma không chto ln bthế vcông trình li kiến trúc đsvng chc, và nhng trang hoàng n tưng mang du n rt nghthut thi trung ccó mt không hai txưa nay. Nhưng hai ngôi đn thcòn là hình nh nói lên du chvThiên Chúa vô hình, đang hin din gia con ngưi, vi nhng hàng ct cao trong ngoài thánh đưng, nhng vòm chm tháp vươn cao lên không trung gia thiên nhiên, nhng mu sc hài hoà ca nhng tng đá cm thch cùng đưng vân thiên nhiên hòa hp vi ánh sáng chiếu ta strong sáng nét đp ca thiên nhiên.

Có thnói đưc nhng ý tưng mà các vKsư và các vdanh Ha điêu khc đã khc ghi vào công trình gđá xây dng hai ngôi đn thnày, bt ngun như thc ăn gi hng cho hlà con ngưi, là ngưi có lòng tin vào Chúa, là ksư kiến trúc, là nhà danh hochuyên môn, tba cun sách vthiên nhiên, cun sách Kinh Thánh và cun sách vPhng v.

Vì thế, hai ngôi đn thkết hp đưc cba mt kiến trúc trong thi đi trn gian, vlch sơn cu đca Chúa phn thiêng liêng, như Kinh thánh thut li, và vphng v, nơi con ngưi trn thế chành lnghi thphưng Thiên Chúa.

Hai ngôi đn thđưc xây dng đkính hai Thánh tông đPhero và Phaolo, nhưng hkhông phi là nn tng cho hai đn thnày. Chính Chúa Giesu Kitô mi là đá nn tng nim tin cho đn th( 1 cor 3,10-11). Vì nơi hai đn thnày mi khi mi tín hu Chúa Kitô thp đc kinh cu nguyn, chành nghi lphng v, là tưng nim ssinh ra, chu chết và sng li ca Chúa Kitô. Đó là nn tng đc tin ca Kitô giáo.

Chúa Giêsu Kito là đá tng nâng đcho ngôi đn thđc tin ca Giáo hi đưc vng chc. Nơi Chúa Giêsu chúng ta hc và đc đưc Li ca Chúa, cũng như tnơi Ngài Giáo hi nhn đưc sc sng, giáo lý và ssai đi đến vi con ngưi.

Hai ngôi đn thnày như hình nh biu tưng cho Giáo hi Công giáo Roma, cũng đã tri qua nhng ln bhư hi xung cp, bha hon cháy thiêu ri, và đưc sa cha li, xây dng mi li. Hai ngôi đn thkiến trúc công trình nghthut đng vng thàng bao thế knay là do luôn đưc quyét dn, ton trang bo trì sa cha liếp tc.

Đi sng trong Giáo hi cũng vy, có nhng giai đon thoái hóa lên xung vmt tinh thn đo giáo cũng như tchc điu hành qun lý. Nhng khúc ngot hay bóng ti đó gây ra nhng tiếng tăm không tt, hu qa tiêu cc.

Nhưng đng thi đó cũng là dp tt để Giáo hội nhìn ra biết mình mà điu chnh sa cha làm mi li cho tt lành đúng như ý Chúa mun, cùng là nhân chng cho Chúa gia lòng xã hi con ngưi trn thế. Có thế ngôi nhà đc tin Giáo hi mi đng vng đưc.

_______________________

Hai ngôi đn thThánh Phero và Thánh Phaolo Roma như ct trca Giáo hi Công giáo va vmt tinh thn va vmt kiến trúc cùng bthế.

Hai vThánh tông đnày cùng đưc mng kính chung trong mt lmng ngày 29.06. hng năm.

Và hai ngôi đn thkính hai vThánh cùng đưc mng nhđến ngày thánh hiến chung ngày 18.11. hng năm.

Thánh Phaolo viết nhn nhvGiáo hi Chúa Kitô:

„Tôi mun nói là trong anh em có nhng lun điu như: "Tôi thuc vông Phao-lô, tôi thuc vông A-pô-lô, tôi thuc vông Kê-pha, tôi thuc vĐc Ki-tô.“ (1 cor 1,12)….

„Tôi trng, anh A-pô-lô tưi, nhưng Thiên Chúa mi làm cho ln lên.7 Vì thế, ktrng hay ngưi tưi chng là gì c, nhưng Thiên Chúa, Đng làm cho ln lên, mi đáng k.Tht vy, chúng tôi là cng sviên ca Thiên Chúa. Anh em là nh đng ca Thiên Chúa, là ngôi nhà Thiên Chúa xây lên.“ (1 cor 3,6-9).

Lm. Daminh Nguyn ngc Long

Khách truy cập

Hôm nay:4383
Hôm qua:8578
Tuần này:24709
Tháng này509752
Số Lượt Truy Cập:45574865
Số khách đang Online 271