Tin Cộng Đoàn

Ơn Chúa hoạt động trong Tín hữu

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐁𝐚̉𝐲 - 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐕 - 𝐏𝐒
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐂𝐯 𝟏𝟔, 𝟏-𝟏𝟎; 𝐆𝐚 𝟏𝟓, 𝟏𝟖-𝟐𝟏.
chinhthaydachonTrong đời sống Ki-tô hữu, có những lúc phải bảo vệ sự thật ngay khi phải hy sinh mạng sống mình, có những khi phải khôn ngoan thích ứng trong những trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Làm thế nào để biết khi nào sống chết cho sự thật, khi nào phải khôn ngoan thích ứng? Thưa, phải làm theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Dĩ nhiên, Thánh Thần không hiện ra và nói rõ ràng cho chúng ta biết. Ngài chỉ soi sáng và sắp xếp để ta gặp mọi điều thuận lợi, tốt đẹp; còn ngược lại, khi gặp mọi sự trục trặc chằng an lành là điều Ngài chưa muốn. Trong bài đọc 1, thánh Phaolô trở lại các giáo đoàn cũ để thăm viếng, củng cố, và loan tin từ Giáo Hội Trung Ương, trước khi bắt đầu cuộc hành trình truyền giáo thứ hai. Chúng ta nhận ra sự hướng dẫn của Thánh Thần: khi Phaolô cắt bì cho Timothê, một người Hy-lạp, khi Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng tại Asia Minor và Bithynia, nhưng cho cơ hội vào Macedonia qua thị kiến mời gọi của một người địa phương. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu tiên báo các môn đệ của Ngài sẽ bị thế gian bắt bớ như họ đã bắt bớ Ngài. Lý do đơn giản là Ngài không thuộc về thế gian cũng như các môn đệ không thuộc về thế gian.

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.”

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau bữa Tiệc Ly, sau khi rửa chân cho các tông đồ, Đức Giê-su huấn dụ các ông nhiều điều, ta gọi là ‘diễn từ Tiệc Ly’ và đến chương 15 được gọi là ‘diễn từ cây nho’, Đức Giê-su muốn nói mối tương quan giữa Ngài và các môn đệ và người ki-tô hữu. Mối liên hệ đó phải hết sức mật thiết mới sinh hoa trái thiêng liêng tốt đẹp được.

Đức Giê-su cho các môn đệ và ki-tô hữu biết, thế gian ghét mọi người vì hai lẽ:
+ Họ ghét Thầy trước. Anh em bị lây.
+ Vì Thầy đã chọn và tách anh em khỏi thế gian này.
Như thế, không phải do bản thân các môn đệ hay của ki-tô hữu mà thế gian ghét bỏ, loại trừ họ, nhưng là vì thế gian đối kháng với Đức Giê-su, nên họ ghét luôn những người mà Ngài đã chọn, đã tách riêng biệt ra. Đức Giê-su báo trước để những ai được Ngài tách biệt ra mà vững lòng và hãnh diện vì được Ngài tuyển chọn và dẫn đi vào con đường của Chúa Cha vạch ra.

Quả thật, Đức Giê-su thẳng thắn cho mọi người biết: “Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em.” Người môn đệ hay ki-tô hữu sẽ chịu chung số phận với Thầy Chí Thánh, bị người đời bắt bớ, vu khống đủ điều, bị thiệt thòi bất lợi trong cuộc sống. Đó là vì Đức Giê-su đã chọn và muốn ta được hạnh phúc vĩnh cửu mai ngày. Vì những ai được Chúa Cha trao phó cho Đức Giê-su, Đức Giê-su không để đánh mất một ai cả. Thiên Chúa sẽ ban Thánh Thần để kẻ thuộc về Ngài có sức chịu đựng và làm chứng cho Đấng chịu đóng đinh và Phục Sinh. Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Theo Gioan, sở dĩ thế gian ghét các môn đệ, cái lý do chính, đó là “vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”. Nếu họ biết Chúa Cha, thì họ cũng biết Chúa Giêsu, là Đấng được Chúa Cha sai đến. Và cái mắc xích cuối cùng: “Nếu họ biết Chúa Giêsu thì họ sẽ nghe lời Ngài và theo Gioan, họ cũng yêu mến và tuân giữ lời các môn đệ. Nói tóm lại, Chính cái thế giằng co thuộc về bản chất của người Kitô hữu: vừa ở trong thế gian, lại vừa không thuộc về nó…, đã đưa người môn đệ vào những thách đố khôn lường, và cuối cùng là cái chết.

Vì thế, nhân dịp đọc Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình xem chúng ta có hãnh diện khi được Chúa chọn và tách ra để thuộc về Ngài hay không? Hay chúng ta còn vương vấn, hối tiếc muốn thuộc về thế gian? Mỗi người hãy nói lên niềm tin của mình vào Đấng mà mình tôn thờ.

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂́ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒕𝒐̣̂𝒊 𝒍𝒐̂̃𝒊, đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒂́𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒖́𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒃𝒂̂́𝒕 𝒉𝒂̣𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝒈𝒊̀𝒏 𝒈𝒊𝒖̛̃ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒐̛𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒃𝒂𝒏 𝒗𝒂̀ 𝒄𝒖̉𝒏𝒈 𝒄𝒐̂́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒍𝒂̀𝒎 : 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒆̉ 𝒏𝒉𝒐̛̀ 𝒕𝒊𝒏 𝒎𝒂̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒆̂𝒏 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉, 𝒙𝒊𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒃𝒂𝒏 𝒔𝒖̛́𝒄 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒃𝒆̂̀𝒏 đ𝒐̂̃ đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒖̀𝒏𝒈. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏. 

Lm. Nhan Quang

 

Khách truy cập

Hôm nay:11344
Hôm qua:15126
Tuần này:26470
Tháng này284669
Số Lượt Truy Cập:37580863
Số khách đang Online 255