Tin Cộng Đoàn

Chúa huấn luyện con người với thời gian

𝐓𝐡𝐮̛́ 𝐒𝐚́𝐮 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐈𝐗 𝐓𝐍 - 𝐍𝐚̆𝐦 𝐥𝐞̉
𝐁𝐚̀𝐢 đ𝐨̣𝐜: 𝐓𝐛 𝟏𝟏, 𝟓-𝟏𝟓; 𝐌𝐜 𝟏𝟐, 𝟑𝟓-𝟑
192178319 4361206953909841 613805914492666229 nCon người lệ thuộc thời gian; Thiên Chúa làm chủ thời gian. Con người làm gì cũng mong nhanh chóng kết quả sớm; Thiên Chúa muố con người phải biết chờ đợi. Thời gian là phương cách Chúa dùng huấn luyện con người. Như câu chuyện của Tô-bít, cha của Tô-bi-a, ông đã làm việc lành tốt đẹp vậy mà gặp người đời dèm pha, bị mù mắt, bị vợ mỉa mai. Ông chịu đựng một thời gian, không than van trách móc, vẫn trung tín với Chúa. Hôm nay, bài đọc 1 cho chúng ta biết, cuối cùng ông cũng được Chúa thương cho sáng mắt, lấy lại được tiền đã gởi, cưới vợ cho con. Rong Tin Mừng, vì con người lệ thuộc thời gian, nên đa số không hiểu: làm sao Đức Kitô có thể trở thành Chúa Thượng của vua David được, vì Ngài có sau David cả 1.500 năm?

𝟏. 𝐗𝐞𝐦

Khi ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít ? Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. “Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được ?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.

𝟐. 𝐗𝐞́𝐭

Sau khi các nhóm chất vấn để gài bẫy Đức Giê-su không được gì, họ ra đi, giờ Ngài tiếp tục giảng dạy và nói về gốc tích của Ngài: “Sao các Kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là Con Vua Đa-vít?” Đức Giê-su mặc nhiên nhìn nhận các kinh sư dạy dân chúng rất đúng, vì truyến thống xa xưa của người Do thái vẫn tin rằng Đấng Mê-si-a là con vua Đa-vít. Truyền thống ấy xuất phát từ tiên tri Isaia, cách Chúa ra đời mấy trăm năm, đã loan báo: “Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Thần khí Đức Chúa sẽ ngự trên vị này: thần khí khôn ngoan và minh mẫn, thần khí mưu lược và dũng mãnh, thần khí hiểu biết và kính sợ Đức Chúa. (Is 11, 1 – 2). Truyền thống này cũng ăn sâu vào tâm khảm các bệnh nhân, khi họ gặp Đức Giê-su và kêu lên: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (Mc, 10, 47).

Như thế, xét theo bản tính loài người, Đức Giê-su là con cháu ông Abraham, con vua Đa-vít. Quả là đương nhiên! Điều đó chúng ta thấy trong bảng gia phả của Ngài (Mt 1, 1-17); Xét theo bản tính Thiên Chúa, Đức Giê-su trưng dẫn thánh vịnh 110 của vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng: “Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. “ Đa-vít gọi Đấng Mê-si-a (Đấng Cứu Thế, Đức Giê-su) là Chúa Thượng. Vấn đề khó hiểu là Đa-vít đã gọi là Chúa Thượng thì làm sao làm con của ông được? Điều này có thể chấp nhận được, khi chấp nhận Đức Giê-su mang hai bản tính: vừa là Chúa vừa là người trong một ngôi vị là Con.

𝟑. 𝐋𝐚̀𝐦

Khi Chúa Giê-su về trời rồi, Giáo hội bắt đầu phát triển, nhưng sau đó ở thế kỷ I và II, đã xuất hiện những lạc thuyết chối bỏ Thiên tính này của Chúa Giêsu, như lạc thuyết Ariô năm 325 và đã bị Công đồng Nicé kết án. Công đồng Nicé đã đưa ra tín điều: “Chúng tôi tin một Thiên Chúa là Cha toàn năng tạo dựng muôn vật hữu hình và vô hình. Một Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng duy nhất sinh bởi Chúa Cha, nghĩa là từ bản thể Chúa Cha, là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật ……” Đó là một đức tin vững chắc đến muôn đời.

Sống trong niềm tin vào Đấng Phục Sinh mang hai bản tính, chúng ta tuyên xưng vững vàng và sống thật lòng những gì Ngài truyền dạy. Chúng ta thờ phượng Ngài với tất cả lòng thành, vì Ngài là Chủa Tể muôn loài; chúng ta thân thiết với Ngài trong cuộc sống, vì Ngài là Anh Cả, là Người đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường. Xin Chúa Giê-su, con vua Đa-vít, thương xót chúng con!”

@ 𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧

𝑳𝒂̣𝒚 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒂́𝒏𝒉 𝒔𝒂́𝒏𝒈 𝑵𝒈𝒐̂𝒊 𝑳𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒂̀ đ𝒂̂̉𝒚 𝒍𝒖𝒊 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂̆𝒎 𝒎𝒆̂ 𝒎𝒖𝒐̣̂𝒊. 𝑿𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒏𝒊𝒆̂̀𝒎 𝒕𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒂̃ 𝒈𝒊𝒆𝒐 𝒗𝒂̀𝒐 𝒕𝒂̂𝒎 𝒕𝒓𝒊́ 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒗𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒗𝒂̀𝒏𝒈, 𝒉𝒂̂̀𝒖 𝒏𝒈𝒐̣𝒏 𝒍𝒖̛̉𝒂 𝒚𝒆̂𝒖 𝒎𝒆̂́𝒏 𝒅𝒐 𝒂̂𝒏 𝒔𝒖̉𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒐̂́𝒕 𝒍𝒆̂𝒏 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒆̂̀ 𝒃𝒊̣ 𝒕𝒉𝒖̛̉ 𝒕𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒂̀𝒐 𝒅𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒂̆́𝒕. 𝑪𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒙𝒊𝒏 𝒏𝒉𝒐̛̀ Đ𝒖̛́𝒄 𝑮𝒊𝒆̂-𝒔𝒖 𝑲𝒊-𝒕𝒐̂, 𝑪𝒐𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒍𝒂̀ 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀ 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒐𝒏, 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒄𝒖̀𝒏𝒈 𝑪𝒉𝒖́𝒂, 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒔𝒖̛̣ 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒄𝒖̉𝒂 𝑪𝒉𝒖́𝒂 𝑻𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑻𝒉𝒂̂̀𝒏 đ𝒆̂́𝒏 𝒎𝒖𝒐̂𝒏 đ𝒐̛̀𝒊. 𝑨𝒎𝒆𝒏.

Lm. Nhan Quang

Khách truy cập

Hôm nay:124
Hôm qua:28212
Tuần này:51572
Tháng này493328
Số Lượt Truy Cập:41641259
Số khách đang Online 536