Chỉ còn 1 tuần nữa đóng sổ Bia đá khắc tên Ân nhân xây tượng đài Đức Mẹ La Vang và Bia Bát Phúc bên Do Thái

Một Bia đá khắc lịch sử Mẹ La…