Linh mục Antôn Lý Hữu được tấn phong làm Giám mục phó với quyền kế vị cho Giáo phận Phinh Lăng. Ngài là Giám mục thứ năm được bổ nhiệm kể từ khi Thỏa thuận…