Dưới thánh tượng Thánh giá cứu độ (Crucifix), vào năm 1522, từng cứu thành Roma thoát khoải đại dịch và ảnh tượng Thánh Mẫu che chở dân thành Roma (Salus Populi Romani), ngự trị ngôi…