Tờ Crux có bài nhận định sau về vị Hồng Y Pháp vừa qua đời giữa niềm thương tiếc và tri ân của nhiều dân tộc trên thế giới. Nguyên bản tiếng Anh có thể…