HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM - ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIV
BIÊN BẢN


Hội Đồng Giám Mục Việt Nam họp Đại hội lần thứ XIV từ thứ Hai ngày 30/9/2019 đến thứ Sáu ngày 04/10/2019,…