Giáo xứ nơi tôi phục vụ, có Nữ Tu Maria Lê Thị Ba, 84 tuổi, kỷ niệm 60 năm Khấn dòng. Đây là dịp đặc biệt nên tôi đến tham quan và dâng lễ tại…