Trong mùa hồng ân tuyên khấn năm 2019, Hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có 23 Nữ Tu Khấn Trọn Đời, 3 Nữ Tu mừng Ngân Khánh và 1 Nữ Tu mừng Kim Khánh…