Sau hơn ba năm tính từ ngày khởi công (24/6/2017) Khu Nhà Lưu trú Bệnh nhân của Dòng Trợ Thế Thánh Gioan Thiên Chúa đã hoàn thành với biết bao ơn lành của Chúa, từ…