Vatican Trong Chiến Lược “Một Vành Đai Một Con Đường” Của Trung Quốc

(Đằng sau tấm phông “Tạm ước Vatican – Trung quốc”)

VÀO ĐỀ :

Từ xưa đến nay, tôn giáo và chính trị luôn là…